ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor een overeenkomst van opdracht

Marketing-from-A-to-Z

Van Marketing from A to Z, gevestigd en kantoorhoudende te Lil Hardinstraat 2, 1544KV Zaandijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67983545.

Artikel 1 – Definities

– De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Angéla van Zelst, eigenaresse van Marketing from A to Z, hierna aangeduid als “Dienstverlener”;

– De opdrachtgever: de Partij die de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan de Dienstverlener verstrekt, hierna aangeduid als “Cliënt”;

– Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Dienstverlener en Cliënt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst.

– Partij: Dienstverlener of Cliënt;

– Partijen: Dienstverlener en Cliënt;

– Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1          Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en Overeenkomsten voor leveringen van diensten door of namens Dienstverlener.

2.2          Artikelbenamingen zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid van de Voorwaarden te bevorderen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze artikelbenamingen.  

2.3          Afwijken van deze Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen.

2.4          De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5          Een door Partijen overeengekomen afwijking van of aanvulling op de Voorwaarden heeft enkel betrekking op de specifieke Overeenkomst waarvoor deze is afgesproken. 

2.6          De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Dienstverlener en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waar bij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7          Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden of zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in de Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg of beoordeling plaats te vinden “naar de geest” van deze Voorwaarden.

2.8          Indien Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.9          Rechten van een Partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere Partij.

2.10        Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1          Alle offertes en aanbiedingen van Dienstverlener zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is vermeld en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door Dienstverlener te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Dienstverlener enige (schade)vergoeding aan Cliënt verschuldigd is.

3.2          Tenzij in het aanbod of offerte een andere termijn van aanvaarding is genoemd, vervalt het aanbod indien deze niet uiterlijk binnen 14 dagen na verzending door Cliënt is aanvaard middels een schriftelijke mededeling aan Dienstverlener.

3.3          Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Cliënt wordt aanvaard, heeft Dienstverlener het recht het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4          Dienstverlener kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5          Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.

3.6          Een Overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt en Dienstverlener een Overeenkomst hebben ondertekend.  

Artikel 4 – Prijzen 

4.1          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen en vergoedingen op offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en facturen van Dienstverlener exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2          Ten aanzien van de dienstverlening kunnen Partijen bij de totstandkoming van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4.3          Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dienstverlener, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.4          Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Dienstverlener aan de Cliënt tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Cliënt heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

4.5          De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen en uurtarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan Cliënt te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

4.6          Aangepaste prijzen en uurtarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Cliënt.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

5.1          De Overeenkomst tussen Dienstverlener en Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2          Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt de Dienstverlener derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dienstverlener dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.3          De Overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Dienstverlener voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

5.4          Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.5          Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.6          Weigert Cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dienstverlener te betalen.

Artikel 6 – Informatieverstrekking door cliënt

6.1          Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Dienstverlener.

6.2          Cliënt is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.

6.3          Cliënt staat in voor je juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.

6.4          Cliënt staat er voor in dat er op de door hem aan Dienstverlener verstrekte en aangeleverde materialen en gegevens geen enkele eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten, die door derden kunnen worden ingeroepen.

6.5          Cliënt vrijwaart Dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in de eerste vier (4) punten van dit artikel gestelde.

6.6          Indien en voor zover Cliënt dit verzoekt, retourneert Dienstverlener de betreffende bescheiden.

6.7          Stelt Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra werkzaamheden voor rekening van Cliënt. Dienstverlener heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

7.1          Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

7.2          Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

7.3          Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Dienstverlener de Cliënt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk is.

7.4          Indien Partijen een vast tarief zijn overeengekomen, geeft Dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

Artikel 8 – Ontbinding van de overeenkomst

8.1          Het staat de Cliënt vrij om de Overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen. 

8.2          Dienstverlener kan, behoudens gewichtige redenen, de Overeenkomst slechts opzeggen, indien deze voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.

8.3          Indien Cliënt de Overeenkomst ontbindt, is Cliënt verplicht het verschuldigde tarief en de gemaakte onkosten van Dienstverlener te betalen.

8.4          Indien Dienstverlener de Overeenkomst ontbindt, zal Dienstverlener in overleg met de Cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dienstverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in rekening gebracht. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.

Artikel 9 – Overmacht

9.1          In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, pandemieën, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

9.2          Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolgd waarvan Dienstverlener niet aan de verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Dienstverlener niet aan de verplichtingen kan voldoen.

9.3          Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

9.4          Voor zover Dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10 – Betaling

10.1        Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

10.2        Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

10.3        Betaalt Cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Cliënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10.4        Blijft Cliënt in gebrek, dan zal Dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Cliënt. Wanneer Cliënt in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente), buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10.5        In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van Dienstverlener op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Klachten

11.1        Cliënt is verplicht klachten over de te verrichten werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren en zorg te dragen voor een oplossing zoals het kosteloos herstellen van de tekortkoming. 

11.2        Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Dienstverlener daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Cliënt.

11.2        Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1        Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, tenzij Dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

12.2        Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

12.3        Indien de verzekeraar van Dienstverlener om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, of de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst.

12.4        De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Dienstverlener bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

12.5        Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 – Vrijwaring

13.1        De Cliënt vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Dienstverlener geleverde diensten.

13.2        Indien Dienstverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden Dienstverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

13.3        Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen zoals bedoeld onder lid 2 van dit artikel, dan is Dienstverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dienstverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

14.1        Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc.

14.2        De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

14.3        Cliënt verplicht zich tot geheimhouding van de door Dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Cliënt verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

14.4        Dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1        Ieder der Partijen houdt de informatie die hij of zij (in welke vorm dan ook) van de andere Partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere Partij waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij of zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere Partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

15.2        De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

     1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende Partij van een op hem of haar rustende geheimhoudingsplicht;
     2. waarvan de ontvangende Partij kan bewijzen dat deze informatie al in bezit was op het moment van verstrekken door de andere Partij;
     3. die de ontvangende Partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende Partij te verstrekken;
     4. die door de ontvangende Partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

15.3        De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 16 – Boete op overtreden geheimhoudingsplicht

16.1        Overtreedt Cliënt het artikel van de voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Cliënt ten behoeve van Dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Cliënt kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

16.2        Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Dienstverlener, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1        Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2        De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Marketing From A To Z is gevestigd en kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17.3        Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.